Regulamin sklepu

§1

Postanowienia ogólne:

 1. Sklep Internetowy WSP działający pod adresem http://sklep.wspkorczak.eu (dalej: „Sklep Internetowy WSP”) jest platformą prowadzoną przez: Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa; tel.: 22 823 66 23; fax: 22 823 66 69; wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 20, NIP: 526-17-23-036 ; REGON: 010291998 (dalej: „Uczelnia”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego WSP tj.:

1) składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie ,

2) dostarczania zamówionych produktów Klientowi,

3) formy płatności za zamówiony towar,

4) uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy,

5) składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. Słowniczek:

E-booki – tzw. e- książki, czyli książki w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików EPUB, FB2, MOBI, PDF bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep Internetowy WSP.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego WSP, umożliwiająca Klientowi  ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Pandy 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Uczelni podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

Produkt – książki w wersji papierowej i elektronicznej dostępne w Sklepie, prezentowane na stronie internetowej pod adresem ksiegarnia.wspkorczak.eu

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym WSP, na której przedstawione są informacje na temat Produktów. Uczelnia – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka z siedzibą w Warszawie (02-202) przy ul. Pandy 13. Sklep Internetowy WSP – prowadzony przez Uczelnię, dostępny pod domeną internetową  ksiegarnia.wspkorczak.eu

Zamówienie – złożone przez Klienta i przesłane  za pomocą uruchomienia przycisku „Do koszyka” oświadczenie  wyrażające wole zakupu Produktów w tym przedmiot i ilość Produktów, dane Klienta, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

 1. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty niezbędne są:

1) urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Klient uprawniony i zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z jego przeznaczeniem. Rejestracja Klienta w Sklepie jest możliwa po zapoznaniu się przez Klienta z Regulaminem oraz po wyrażeniu zgody na jego treść oraz zobowiązanie, że będzie się stosował do jego postanowień.
 2. Klientowi nie wolno ingerować w zawartość Sklepu i jego elementy techniczne.
 3. Uczelnia w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub jego niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego WSP nie wymaga rejestracji.

§2

Rejestracja:

 1. W celu zarejestrowania się w Sklepie Internetowym WSP (założenia konta Klienta) należy:

1) wypełnić  formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej sklep.wspkorczak.eu

2) zaakceptować Regulamin Sklepu,

3) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie    niezbędnym do prawidłowej  realizacji Zamówień Klienta.

 1. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności
  są nieodpłatne.
 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres: sklep@wspkorczak.eu wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

§3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego WSP:

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego WSP odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania Loginu oraz hasła, podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione
  po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce „Moje konto”).
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu.
 3. Uczelnia uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta – Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie  umowy (w trybie natychmiastowym) z Klientem o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu mogą być zgłaszane na adres sklep@wspkorczak.eu

§4

Zamówienia i ich realizacja:

Zamówienia są przyjmowane przez stronę sklep.wspkorczak.eu

 1. Klient może składać Zamówienia na Produkty aktualnie dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Klient składa Zamówienie na wybrany Produkt za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej sklep.wspkorczak.eu przez uruchomieniu przycisku „Do koszyka”. Po przesłaniu zamówienia Klient otrzymuje e- mailem potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 3. W Koszyku, Klient wskazuje:

1) zamawiane Produkty oraz ich ilość;

2) adres, na jaki Produkt ma być dostarczony oraz dane niezbędne do  wystawienia faktury;

3) sposób dostawy (poprzez Pocztę Polską lub odbiór osobisty).

 1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu e- mailem lub telefonicznie na numer 22 823-66-23 wew. 117 do momentu wystawienia faktury.
 2. Procedura składania zamówienia obejmuje włożenie książki do koszyka, zalogowanie się lub wprowadzenia danych użytkownika, potwierdzenie danych osobowych i adresu wysyłki, określenie metody płatności. Klient składa Zamówienie przez wybór polecenia „Zamawiam i płacę” na karcie potwierdzenia płatności. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Uczelni oferty zawarcia umowy kupna sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji Zamówienia. Potwierdzenie to jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji zamówienia.
 4. Towar może być dostarczony:

1) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

2) w przypadku Produktów  z kategorii e-book – wysyłany jest za pomoacą emaila link do pobrania w wersji elektronicznej ze strony Sklepu, zarejestrowani użytkownicy mają również dostęp do pliku poprzez swoje konto w zakładce szczególy zamówienia.. Pobranie  Produktu przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży odebranych Produktów.

 1. 8. Sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który:

1) w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez  Klienta – nie odbierze w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu Zamówienia.

2) w przypadku notorycznego składania zamówień i anulowania ich.

 1. Przywrócenie wyłączonych kanałów dostawy lub form płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta kolejnego Zamówienia – opłaconego z góry i po odebraniu przesyłki.
 2. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

1) anulowanie całości Zamówienia ,

2) anulowanie Zamówienia w części,

 1. W przypadku braku w magazynie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 (piętnastu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia poprzez wysłanie do niego informacji na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. Jeśli płatność za przedmiot zamówienia została dokonana z góry (dotyczy tylko i wyłącznie e-booków), Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę niezwłocznie, nie później niż w ciągu
  20 (dwudziestu) dni – licząc  od dnia wysłania przez Sklep informacji o braku realizacji zamówienia.
 2. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej jego wiadomości.

§5

Ceny produktów:

 1. Uczelnia zamieszcza informacje o Produktach i ich cenie na stronie internetowej Sklepu.
 2. Ceny zamieszczone przy Produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny zawierają koszty dostawy. . Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Koszt dostawy na adres na terenie Polski jest kosztem ponoszonym przez Właściciela sklep.wspkorczak.eu. Koszt wysyłki poza granice Polski jest kosztem leżącym po stronie Klienta.

3.. Uczelnia zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§6

Modyfikacja zamówienia:

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wystawienia faktury za zakupiony Produkt. Zmiany mogą dotyczyć:

1) rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie;

2) zmiany w adresie dostawy,  lub zmiany danych na fakturze.

 1. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się za pomocą adresu e-mail wydawnictwo@wspkorczak.eu
 2. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego w procesie składania Zamówienia.

§7

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia:

 1. W przypadku gdy przedmiot Zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

1) gotówką podczas odbierania przedmiotu Zamówienia z Magazynu,

2) przelewem bankowym na rachunek bankowy  Uczelni .
Nr konta: CITIBANK Warsaw Bank Handlowy, 34 1030 1061 0000 0000 3490 4103

3) za pomocą płatności elektronicznych przy pośrednictwie firmy PayU

 1. W przypadku gdy przedmiot Zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym.
 2. Klient nie ma możliwości zapłacenia za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

§8

Czas realizacji Zamówień:

 1. Zamówienie jest realizowane w ciągu 15 dni roboczych od daty jego opłacenia.
 2. Na terenie kraju i za granicą przedmiot Zamówienia dostarczany jest
  za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§9

Warunki reklamacji:

 1. Uczelnia jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Produktu przez Uczelnię.
 2. Uczelnia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji ustosunkuje się
  do reklamacji Klienta i powiadomi o wyniku rozpatrzonej reklamacji oraz
  o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby Uczelnia rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Produktu wraz z dowodem zakupu tego Produktu od Uczelni oraz opisem reklamacji
 4. W przypadku, gdy Produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, reklamację (tj. reklamowany Produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres: Wydawnictwo WSP ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa.
 5. W przypadku, gdy Produkt odebrany został w Magazynie , reklamacje należy składać pod adresem Wydawnictwo WSP ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa (o ile reklamacja nie dotyczy produktów z kategorii e-book z Zamówień opłaconych
  z góry) lub odsyłając reklamowany Produkt stosownie do postanowień
  ust. 4 niniejszego paragrafu. Reklamacje na Produkty z kategorii e-book
  z zamówień opłaconych z góry należy zgłaszać na adres wydawnictwo@wspkorczak.eu
 6. W przypadku uznania reklamacji – Uczelnia nie później niż w ciągu 14 dni wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa niezwłocznie zwróci należność za reklamowany Produkt 7. Klient nabywający Produkt ma prawo złożyć reklamację stosownie
  do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Uczelni z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Uczelni za nabycie danego produktu.
 7. Książki wadliwe (puste strony, niewłaściwa kolejność stron, uszkodzenia mechaniczne) wymieniamy, natychmiast po zgłoszeniu usterki,
  na pełnowartościowe egzemplarze. Jeżeli będzie to niemożliwe (m.in. z powodu wyczerpania nakładu) Uczelnia zwróci nabywcy równowartość ceny Produktu.

Uczelnia nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.

§ 10

Rezygnacja z Zamówienia oraz odstąpienie od umowy:

 1. Klient może zrezygnować z Zamówienia, jeśli składające się na nie Produkty nie zostały jeszcze wysłane – kontaktując się poprzez adres e-mail sklep@wspkorczak.eu lub telefonicznie pod numer 22 823-66-23
  wew. 117.
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym WSP w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego
  w Sklepie Internetowym WSP bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu Produktu w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego Zamówienia (wydania Produktu).
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Uczelnię o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 zgodnie z wzorem formularza odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik nr. 1 do Regulaminu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Uczelni Produktu w stanie niepogorszonym – zgodnie
  z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.. Uczelnia zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę Produktu, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.  
 2. Klient, który od umowy odstąpił może zwrócić przedmiot Zamówienia :

1) podczas osobistego odbioru przesyłki;

2) po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską  – w terminie wskazanym w ust. 3. Wówczas Produkty, co do których Klient odstąpił od umowy, należy odesłać na adres: WSP Wydawnictwo, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa.

 1. Jeżeli w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Klient nie wywiąże się z obowiązku zwrotu Produktu w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 3. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu Uczelni w wyniku odstąpienia od Umowy ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. Uczelnia nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
  • §10

Zwrot należności Klientom:

1.­­­­­­­­Uczelnia dokona zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni
w przypadku:

1) anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega  odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

2) uznania reklamacji i braku  wymiany Produktu na nowy.

 1. Uczelnia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy dokona zwrotu należności w przypadku:

1) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z Zamówienia, które zostało dostarczone za  pośrednictwem Poczty Polskiej;

2) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z Zamówienia, które zostało odebrane w Wydawnictwie i było uprzednio opłacone z góry;

 1. Uczelnia dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone z góry.
 2. 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Uczelni numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Uczelni takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§12

Dane osobowe:

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym WSP w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego WSP, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym WSP. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Uczelnię danych osobowych może uniemożliwiać świadczenia przez Uczelnię usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym WSP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Uczelnię, tj. Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie z siedzibą przy ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa; tel.: 22 823 66 23; fax: 22 823 66 69; wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 20, NIP: 526-17-23-036 ; REGON: 010291998.
 1. Uczelnia przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym WSP,
  a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych.
 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce „Twoje dane”).
 3. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi oraz że są rzetelne, pełne i aktualne.

§13

Zasady sprzedaży e-booków w Sklepie Internetowym WSP:

 1. Sposób składania Zamówienia:

1) Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu e-booka,

2) nie jest możliwe zamówienie na podstawie jednego Zamówienia jednocześnie e-booka/ów i Produktu innego rodzaju. W takim  przypadku Zamówienie zostanie podzielone na Zamówienie dotyczące e-booka/ów  oraz   Zamówienie dotyczące Produktów innego rodzaju.

2.Warunki realizacji Zamówienia:

1) Zamówienie zawierające e-booki zostaje przekazane do realizacji przez Sklep po  dokonaniu przelewu przez Klienta na konto Uczelni,

2) po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Uczelnia prześle  wiadomość na adres e-mail  podany przez Klienta, która zawierać będzie:

 1. a) potwierdzenie otrzymania płatności oraz
 2. b) informacje odnośnie sposobu pobrania e-booka.

3) Jeśli zrealizowanie Zamówienia nie jest możliwe, Uczelnia poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta płatności za takie Zamówienie, Uczelnia dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 11 regulaminu.

 1. Odstąpienie od umowy:

1) Klient ma prawo do rezygnacji z Zamówienia do momentu pobrania
e-booka ze Sklepu Internetowego WSP. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta, Uczelnia dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 11 regulaminu.

2) Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia lub odstąpienia od umowy
po pobraniu  e-booka. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje bowiem Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Uczelnię o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 1. Zasady korzystania z e-booków:

1) Zakupione i opłacone e-booki będą dostępne dla zarejestrowanego użytkownika po zalogowaniu się na stronie ksiegarnia.wspkorczak.eu w zakładce „Moje konto” we właściwym potwierdzeniu zamówienia.

2) W celu pobrania e-booka należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy Produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony
do pobrania plik w formacie PDF/EPUB (lub innym zakupionym).

3) Wszystkie e-booki oferowane przez Sklep Internetowy WSP są objęte ochroną  przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i  mogą być używane wyłącznie
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4) Klient ma prawo korzystać z e-booków wyłącznie na własny użytek
i nie może udostępniać e-booków innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5) Klient  nie jest uprawniony do:

 1. a) rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu e-booków
  lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
 2. b) komercyjnego wykorzystywania e-booków.

6) Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione
nie korzystały z e-booków w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

7) W przypadku wykorzystywania przez Klienta e-booków niezgodnie
z prawem Uczelnia  może kierować wobec Klienta wszelkie
roszczenia z tego tytułu.

 1. Reklamacje

1) Klient może zgłosić reklamacje pod adres sklep@wspkorczak.eu
gdy zakupiony e-book okaże się uszkodzony;

2) Uczelnia rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia .

§14

Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Uczelnią,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego WSP nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Uczelnia dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego WSP były na najwyższym poziomie, jednakże Uczelnia nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego WSP w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego WSP.
 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Różnice pomiędzy wizualizacją Produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.) a rzeczywistym wyglądem Produktu nie mogą być podstawą reklamacji.
 7. Wszystkie nazwy Produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego WSP używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 8. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Uczelni statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym WSP. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy WSP korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia lub niemożliwość w korzystaniu z Sklepu Internetowego WSP.
 10. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Uczelnię, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego WSP zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.
 11. Na wszelkie uwagi, zastrzeżenia, reklamacje i pytania związane z działalnością Sklepu odpowiemy telefonicznie. Nasz numer telefonu 22 823-66-23 wew. 117. / adres email sklep@wspkorczak.eu