Wczesna edukacja dziecka, Praca zbiorowa pod redakcją Józefy Bałachowicz i Anny Kowalskiej

20,00 

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE, WARSZAWA 2006

Na stanie

Kategoria:

Opis

Spis treści:

Część I. Pedagogika a edukacja dziecka 4
Józefa Bałachowicz, Wczesna edukacja dziecka – problemy teoretyczne i praktyczne 5
Włodzimierz Goriszowski, Janusz Korczak – wybitny myśliciel – humanista – lekarz i pedagog 16
Sabina Guz, Przygotowanie do nauki czytania i pisania w systemie Montessori 25
Anna Kowalska, Rola przedszkola i szkoły w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej dziecka 49
Marian Lelonek, Rozwijanie umiejętności myślenia uczniów w procesie edukacji zintegrowanej 55
Piotr Rozmysłowicz, Arteterapia jako metoda korygowania zaburzeń emocjonalnych u dzieci 65
Tadeusz Rychta, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole 73
Helena Siwek, Nowe kierunki w edukacji matematycznej dziecka 81
Część II. Nauczyciel a potrzeby edukacyjne dziecka 91
Lidia Bucholska, Udział dziecka we własnym procesie korekcyjnym 92
Katarzyna Dąbrowska, Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym 98
Monika Gałązka, Model opieki logopedycznej w Ośrodku Wczesnej Interwencji 105
Mirosława Kowalska, Tematyka regionalna w praktyce nauczania początkowego 111
Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk, Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej po trzyletniej realizacji reformy oświaty w opinii nauczycieli klas początkowych 117
(Komunikat z badań) 117
Dominika Lenart, Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych we współczesnej szkole 125
Ewa Lewandowska, Jak przedszkolaki widzą i róŜnicują odcienie barwne 133
Agnieszka Olechowska, MoŜliwość prognozowania przez nauczycieli rozwoju umiejętności czytania i pisania uczniów klas I-III na podstawie wyników orientacyjnej oceny stanu słuchu fonematycznego sześciolatków 140
Teresa Parczewska, Edukacja regionalna w przedszkolu 148
Barbara Pietrzak-Szymańska, Znaczenie wielostronnego przygotowania nauczycieli dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dziecka 159
Ewa Ślarzyńska, Wpływ przedszkola na kształtowanie dojrzałości emocjonalno–społecznej dzieci sześcioletnich 165